Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Tresoreria

Tresoreria

Tornar Imprimir

Les funcions de la tresoreria municipal, sense perjuí de les altres funcions que es deriven de les ací exposades, són:


1. El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes de l'Ajuntament, que comprén:
1.1. La realització de quants cobraments i pagaments corresponga als fons i valors.
1.2. L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius assenyalades per la Alcaldia-Presidència.
1.3. Servir al principi d'unitat de caixa, per mitjà de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
1.4. Respondre dels avals contraguts.
1.5. Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les consignacions en bancs, caixa general de depòsits i establiments anàlegs, autoritzant, junt amb l'ordinador de pagaments i l'interventor els xecs i la resta d'ordes de pagament que es giren contra els comptes oberts en tals establiments.
1.6. La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'Ajuntament per a la puntual satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats legalment establides, conforme a les directrius marcades per la Corporació.


2. La direcció dels serveis recaptatoris, que comprén:
2.1. L'impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures necessàries perquè la cobrança es realitze dins dels terminis assenyalats.
2.2. L'autorització de plecs de càrrec de valors que s'entreguen als recaptadors i agents executius.
2.3. Dictar la providència d'apremi en els expedients administratius d'este caràcter i autoritzar la subhasta de béns embargats.
2.4. La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjuí de valors.

Tabló d'anuncis:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es