Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Tresoreria -> Informació Financiera

Informació Financiera

Tornar Imprimir

L'endeutament de l'Ajuntament, actualment, és a llarg termini. No existix, per tant, cap operació a curt termini per a cobrir necessitats transitòries de tresoreria, col¿loquialment coneguda com a operació de tresoreria, a través de contractes financers de préstec de compte corrent (pòlisses de crèdit).

La totalitat de l'endeutament està instrumentat amb diferents entitats financeres en contractes de préstec a llarg termini.

L'Ajuntament ha realitzat amortitzacions anticipades de diferents contractes financers de préstec, d'acord amb el següent detall:
Any 2014: Préstec RDL 4/2012 pagament proveïdors (ICO) per un import de 663.331,20 euros (romanent de tresoreria per a despeses generals Any 2013).
Any 2015: Préstec RDL 4/2012 pagament proveïdors (ICO) per un import de 1.723.388,44 euros (RDL 8/2014 refinançament RDL 4/2012 pagament proveïdors (ICO)).
Any 2015: Préstec BBVA2671 INVERSIONS 2006 per import de 663.339,69 euros (romanent de tresoreria per a despeses generals Any 2014).
Any 2015: Préstec BBVA5407 INVERSIONS 2008 per import de 583.167,00 euros (romanent de tresoreria per a despeses generals Any 2014).

A continuació es posa a disposició del ciutadà informació relativa a l'endeutament de l'Ajuntament, d'acord amb el següent detall.
- Característiques dels contractes financers de préstec vigents.
- Característiques dels contractes financers de préstec cancel¿lats.
- Finalitat de l'endeutament (%), en funció del capital viu dels contractes de préstec subscrits per l'Ajuntament.
- Finalitat de l'endeutament (%), en funció del capital inicial de tots els contractes de préstec subscrits per l'Ajuntament.
- Informació de l'endeutament municipal, des de l'any 2007 a l'any 2030, relativa al volum de l'endeutament, o capital viu, a 31 de desembre, amb discriminació del capital amb venciment a curt ia llarg termini, així com, a la despesa financera anual corresponent a interessos i amortització de capital, i l'endeutament per habitant i relatiu. Precisar que la despesa futur corresponent a interessos assenyalat és una previsió calculada en funció del tipus d'interès corresponent vigent a la data de la compilació de la informació. L'import exacte serà quantificat un cop conegut el tipus d'interès corresponent. L'endeutament per habitant s'ha quantificat segons les dades de INE fins a 2011. A partir d'eixe any s'ha realitzat una predicció utilitzant la població de 2011. La població exacta serà utilitzada una vegada facilitada per l'INE. L'endeutament relatiu s'ha quantificat segons la informació de les liquidacions del pressupost fins a l'any 2014. A d'eixe any s'ha realitzat una predicció utilitzant la informació de la liquidació del pressupost de l'any 2014. La informació relativa als drets reconeguts nets serà utilitzada una vegada s'aproven les liquidacions del pressupost corresponents.

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

Informació Financiera - Endeudament
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es