Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Tresoreria -> Període Mitjà de Pagament

Període Mitjà de Pagament

Tornar Imprimir

El concepte és introduït en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, com a expressió del temps de pagament del deute comercial.

El període mitjà de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial amb criteris econòmics diferents respecte del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Este mesurament pot prendre valor negatiu, tant en les operacions pagades com en els pendents de pagament, si l'Ajuntament paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o si en les operacions pendents de pagament, al final del període per a la remissió de la informació, encara no han transcorregut eixos trentes dies.

L'Ajuntament, en un exercici de transparència, fa públic els seus valors des que hi ha l'obligació de la seua quantificació i remissió trimestral.

També es posa a disposició del ciutadà:
- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
- La Guia per a l'ompliment de l'aplicació de captura de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les entitats locals i el càlcul del període mitjà de pagament de les entitats locals.

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

Període Mitjà Pagament. Històric.
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es