Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Tresoreria -> Informes morositat (Llei 15/2010)

Informes morositat (Llei 15/2010)

Tornar Imprimir

Informes trimestrals lluita contra la morositat (Llei 15/2010).

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, determina l'obligatorietat d'elaborar i remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els informes, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, s'elaboren considerant la totalitat dels pagaments realitzats i la totalitat de les factures pendents de pagament al final del mateix.

L'inici del còmput del termini mig de pagament, tant de les operacions pagades com de les pendents, es computa, amb carácter general, des de la recepció de la factura.

Els informes, des de l'any 2015, presenten l'estructura següent:
- Pagaments realitzats en el Trimestre.
- Interessos de demora.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

Els informes, fins l'any 2014, presenten l'estructura següent:
- Pagaments realitzats en el Trimestre.
- Interessos de demora pagats en el període.
- Factures o documents justificatius respecte a les quals, al final del trimestre, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

A continuació poden conéixer els informes confeccionats des que hi ha l'obligació de la seua elaboració i remissió.

També es posa a disposició del ciutadà les Guies per a la seua elaboració.

Nom Data de publicació Descarrega
Informes de Morositat: ANY 2015.

31 de enero de 2016 Informes de Morositat: ANY 2015.
Informes de Morositat: ANY 2014.

3 de febrero de 2015 Informes de Morositat: ANY 2014.
Informes de Morositat: ANY 2013.

3 de febrero de 2015 Informes de Morositat: ANY 2013.
Informes de Morositat: ANY 2012.

3 de febrero de 2015 Informes de Morositat: ANY 2012.
Informes de Morositat: ANY 2011.

3 de febrero de 2015 Informes de Morositat: ANY 2011.
Informes de Morositat: ANY 2010.

3 de febrero de 2015 Informes de Morositat: ANY 2010.
Guia Morositat fins l'any 2014.

3 de febrero de 2015 Guia Morositat fins l'any 2014
Guia Morositat des de l'any 2015.

3 de febrero de 2015 Guia Morositat des de l'any 2015

8 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es