Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Educació -> Admissió alumnat d'infantil i primària

Admissió alumnat d'infantil i primària

Tornar Imprimir

Qualsevol alumne o alumna té dret a un lloc escolar gratuït que li garantisca l'educació obligatòria, i pot triar un centre docent entre els públics o concertats al seu abast.

No pot establir-se cap discriminació en l'admissió d'alumnat dels centres públics o concertats per raons ideològiques, religioses, morals socials, racials, de sexe o de naixement. L'alumnat haurà de ser admés pels centres docents quan complisca els requisits exigits i hi haja vacants.

El procés d'admissió als centres docents per als nivells sostinguts amb fons públic s'aplicarà a l'alumnat que vullga accedir per primera vegada a estos centres i nivells.

En el cas que no hi haja places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés en un centre, l'admissió del nou alumnat es regirà d'acord amb els criteris següents:

1. Existència de germans matriculats en el mateix centre.
2. Proximitat del domicili o el lloc de treball d'algun dels pares o tutors.
3. Pares o tutors treballadors en el centre docent.
4. Rendes anuals de la unitat familiar.
5. Discapacitat de l'alumne, dels seus pares i germans.
6. Condició de família nombrosa.
7. Circumstància específica.
8. Condició d'esportista d'elit.


Procés d'Admissió. Curs 2015/2016

Els centres públics i concertats d'Educació Infantil i Primària faran pública l'oferta de places vacants en cada curs el 7 de maig de 2015, oferint obligatòriament totes les places d'Educació Infantil de 3 anys, així com les vacants de la resta de cursos, a les que podrà accedir en igualtat de condicions qualsevol menor. També s'oferirà la totalitat de places del primer nivell de E. Infantil del primer cicle (0 a 3 anys) i les vacants de la resta de nivells.

L'alumnat d'Educació Infantil de 5 anys passa automàticament a primer d'Educació Primària del mateix centre.

Els nivells d'Educació Infantil des dels 3 anys i Educació Primària són gratuïts en tots els col·legis públics i privats concertats de Benifaió. Els nivells d'infantil (0-2 anys) tenen uns preus públics, en relació a la renda, que poden consultar-se als respectius centres.

S'ha de presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD, del 8 al 14 de maig, amb la documentació necessària a este efecte de baremació en el Centre EDUCATIU QUE HA TRIAT COM A PRIMERA OPCIÓ D'ESCOLARITZACIÓ.

Si el seu fill o filla té algun problema important de Salut o Desenvolupament o Discapacitat és convenient que ho diga a l'hora de presentar la sol¿licitud, perquè se li puguen oferir els recursos necessaris.

En el cas que hi haja major demanda de places que oferta en algun dels centres, els consells escolars baremaran les sol·licituds presentades i, segons les places i la puntuació obtinguda, s'assignarà una plaça a cada sol·licitant.


DATES A TENIR EN COMPTE

Presentació de les sol·licituds : del 8 al 14 de maig.l.
Publicació de les llistes provisionals: el 10 de juny.
Reclamacions al Consell Escolar de Centre: fins 15 de juny
Publicació de les llistes definitives: el 17 de juny.

Es podran presentar reclamacions en segona instància:
Centres Públics: a la Comissió d'Escolarització en el termini de 2 dies hàbils des de la publicació de les llistes.
Centres Concertats: denúncia davant la Direcció Territorial d'Educació.


La matrícula caldrà formalitzar-la en cada centre del 22 al 29 de juny de 2015.

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

Vacants alumnes 2015-2016
Tipo de archivo: JPG | Idioma: Valenciano

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es