Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Persones amb discapacitat

Reconeixement i valoració de les discapacitats

Tornar Imprimir

Finalitat

La qualificació del grau de minusvalidesa permet l'accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i servicis que els organismes públics atorguen.

Quina documentació s'ha de presentar? 

Imprès de sol·licitud.

Documents que han d'acompanyar a la sol·licitud:
- Fotocòpia del DNI de l'interessat o, si no n'hi ha, fotocòpia del Llibre de Família.
- Si és el cas, fotocòpia del DNI del representant legal i del document acreditatiu de la representació legal.
- Informes mèdics, psicològics i/o socials que acrediten les deficiències al·legades .
- En cas de no tindre nacionalitat espanyola, haurà d'aportar-se documentació acreditativa de la seua identitat i/o fotocòpia de la targeta de resident.
- En cas de revisió per agreujament: fotocòpia dels informes que acrediten tal agreujament.

NOTES:
Important: junt amb les fotocòpies, han d'aportar els documents originals per a la seua compulsa.
No serà necessari la presentació d'aquells documents que han d'acompanyar a la sol·licitud quan ja obren en poder del centre de valoració i orientació de discapacitats.


On dirigir-se?

En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertany a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprès de sol·licitud i en la còpia.

I, preferentment, en:

CENTRE DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITATS - VALÈNCIA
C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30
46008 Valencia
Tel: 963989550

REGISTRE DEL SERVICI D'AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITATS - VALÈNCIA
C/ AROLAS, 1
46001 Valencia
Tel: 963152222

Impresos

Sol·licitud reconeixement del grau de discapacitat
Informe mèdic

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es