Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Informació Recaptación

Recaptació

Tornar Imprimir


El departament de Recaptació de tributs municipals depén de la Tresoreria Municipal el responsable del qual és el Tresorer Municipal.

Objectius:

◦Recaptació dels tributs municipals en voluntària i executiva.
◦Garantir una completa informació en este àmbit sobre els drets i deures dels contribuents, i facilitar el compliment de les obligacions tributàries.

Servicis que oferix:

◦Cobrament d'impostos i taxes de caràcter periòdic, per mitjà de padró.
◦Cobrament d'impostos i taxes per liquidació individualitzada.
◦Emissió de cartes de pagament per a poder efectuar l'ingrés.
◦Emissió de duplicats de rebuts pagats per perdua.
◦Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos i taxes municipals.
◦Gestió domiciliacions d'impostos i taxes municipals.
◦Ajornaments i fraccionaments de pagaments.

Com es presten estos servicis:

◦De forma presencial, en les oficines municipals (1a Planta Ajuntament, Pl/ Major, 15): tots els servicis esmentats.
◦Per telèfon (96 178 10 19): tot tipus d'informació i sol·licituds de duplicats de rebuts.
◦Per fax (96 178 51 13): sol·licituds de domiciliació i duplicats de rebuts.
◦Per correu electrònic (recaudacion@benifaio.és): tot tipus d'informació i sol·licituds de duplicats i domiciliacions.

Normativa general:

◦Llei General Tributaria (LGT)
◦Text refós Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).
◦Reglament General de Recaptació.
◦Reglament General Règim Sancionador Tributari.
◦Novetats de la Llei de prevencio del frau fiscal.
◦Normativa reguladora del Cadastre. 

Normativa local:

◦Ordenances Fiscals municipals de cada un dels tributs municipals
Esta normativa local està a disposició en les oficines municipals i en la pàgina web municipal.

Drets de la ciutadania:

D'acord amb la normativa vigent, la ciutadania té dret a:
◦rebre informació d'interés general de forma presencial, telefònica o telemàtica;
◦ser atesa directament i de forma personalitzada;
◦obtindre la informació de manera eficaç i ràpida;
◦obtindre la informació real veraç i pública;
◦ser ajudada en la redacció formal dels documents administratius dirigits a l'administració.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es